Styrk forretningen med intern revision

Styrk forretningen med intern revision

Styrk forretningen med intern revision

Sådan identificerer du potentielle besparelser med effekt på bundlinjen

I en evigt foranderlig verden med organisationsændringer, outsourcing, øget konkurrence, opkøb af virksomheder m.v. er det vigtigt at have fuld klarhed over og forståelse for de væsentligste risici, der påvirker din virksomhed. For at arbejde proaktivt med risiciene er det nødvendigt at etablere stærke og effektive procedurer og kontrolsystemer. For hvis kontrollerne ikke er tilstrækkelige eller fejler, kan det medføre økonomiske og imagemæssige tab.

Fordelene ved en intern revisionsfunktion
Både børsnoterede og andre virksomheder kan opnå store fordele ved at etablere en intern revisionsfunktion – enten som in-house, outsourcet eller co-sourcet. Intern revision er med til at opfylde kravene i årsregnskabsloven, men skaber også synlig forretningsmæssig værdi og understøtter bestyrelsen, revisionskomitéen og direktionen.

Samtidig hjælper intern revision proaktivt med at optimere, effektivisere og simplificere ineffektive processer i hele værdikæden og anbefaler, hvordan din virksomhed implementerer de fornødne nøglekontroller til at mitigere de væsentligste risici og vurderer de omkostninger, der er forbundet med processerne med henblik på en evt. omkostningsbesparelse.

Men for at sikre synlig forretningsmæssig værdi skal intern revision have den nødvendige forretnings- og værdikædeforståelse, strategisk indsigt og de rette kompetencer til at agere som en stærk, objektiv og betroet sparringspartner, der dyrker helheden, sammenhængskraften og synergierne i virksomheden.

Selvom risikoafdækning og - styring typisk er intern revisions primære fokusområde, så kan funktionen også løse en lang række andre udfordringer for din virksomhed:

  • Afdække mistanke om besvigelser og gennemgang af besvigelsessager
  • Supportere, opbygge og facilitere en risk management-funktion
  • Sikre overholdelse af lovgivning og corporate governance
  • Opbygge og facilitere en whistleblower-ordning


" Via interview og analyser har Basico gennemgået Flüggers eksisterende processer på en række udvalgte områder inden for salgsorganisationen. På den baggrund er der blevet udarbejdet en række anbefalinger, ligesom Basico har bistået med at etablere et rammeværk til brug for vores videre arbejde med intern kontrol.”


Majbritt Scheller, Head of Accounting & Credit Control, Flügger


Et praktisk eksempel
Der er utallige eksempler på, hvordan intern revision kan skabe synlig forretningsmæssig værdi og identificere potentielle besparelser med effekt på bundlinjen.

Forestil dig, at antallet af udstedte kreditnotaer er steget markant gennem det seneste år.

Samtidig er beløbet tredoblet med direkte effekt på bundlinjen. I den forbindelse opstår der tvivl om, hvorvidt din virksomhed har tilstrækkelige interne kontroller og procedurer for udstedelsen af kreditnotaer. Men da flere afdelinger og funktioner er involveret, er det en udfordring at lokalisere de væsentligste risikoområder og manglende nøglekontroller og processer.

Løsningen:
Lav en end-to-end-gennemgang af kreditnotaprocessen, og identificer de svagheder og risici, der er forbundet med at udstede kreditnotaer.

Gennemgå og drøft så de konstaterede svagheder med de involverede personer. Herefter kan du indarbejde og etablere nøglekontroller til at sikre, at din virksomhed fremadrettet håndterer kreditnotaer korrekt.

Ved at lave ovenstående gennemgang bliver kreditnotaprocessen tydeliggjort og transparent ved hjælp af tilstrækkelige interne kontroller, så du kan arbejde proaktivt med de væsentligste risici.

Ved at lave ovenstående gennemgang bliver kreditnotaprocessen tydeliggjort og transparent ved hjælp af tilstrækkelige interne kontroller, så du kan arbejde proaktivt med de væsentligste risici.

Samtidig får din virksomhed mulighed for at uddybe de mange kreditnotaer i detaljer – fx udviklingen i beløb, men du kan også verificere og korrigere udstedelser med fejl.

6 grunde til at din virksomhed skal opbygge en intern revisionsfunktion
I en undersøgelse foretaget af The Institute of Internal Auditors mener over 50% af respondenterne, at intern revision er et effektivt værktøj til at reducere risici. Det er der flere årsager til. For ved at opbygge en intern revisionsfunktion i samarbejde med Basico får du:

  1. Et hurtigt overblik over din virksomheds risici – de operationelle og finansielle såvel som de strategiske og lovgivningsmæssige. Sammen udvælger vi de væsentligste risici og beslutter, hvilke revisionsprojekter/-opgaver vi skal revidere.

  2. Synlig forretningsmæssig værdi i form af kompetente interne revisorer med erfaring inden for alle former for processer, procedurer og forretningsmodeller.

  3. Udarbejdede rapporter over de gennemgåede revisionsprojekter med kommentarer og actions fra de involverede personer og forslag til at forbedre og implementere kontroller, så du eliminerer risici.

  4. En intern kontrolramme i form af en kontrolmatrix, som indeholder risiciene i de pågældende processer med tilhørende beskrivelser af nøglekontroller til fremadrettet brug og test.

  5. Overblik over potentielle besparelser på bundlinjen og/eller mulige indtjeningsforøgelser.

  6. Et grundigt indblik i procesoptimering, risikoidentifikation og etablering af nøglekontroller.


Etabler stærke og effektive procedurer og kontrolsystemer med intern revision

Få tilsendt artiklen ”Who audits the internal audit” ved at skrive til info@basico.dk. Artiklen giver dig et indblik i, hvordan din interne revisionsfunktion performer fra et omkostningsmæssigt perspektiv.


Intern revision afdækker ikke kun CFO’ens område

Erfaringer viser, at Finance primært har fokus på de finansielle risici. Derfor kan intern revision med fordel supportere de øvrige risikoområder i din virksomhed; bl.a. de operationelle, strategiske og lovgivningsmæssige risici.


Intern revision styrker din virksomhed i en evigt foranderlig verden
Mangler du hjælp til at etablere eller outsource en in-house intern revisionsfunktion eller lede udvalgte revisionsprojekter? Uanset hvilken model der er relevant for din virksomhed, vil etableringsforløbet starte med en workshop, udarbejdelse af et roadmap samt revisionsplan indeholdende udvalgte revisionsprojekter til gennemgang. Kontakt Basico på info@basico.dk eller 702 703 71

Vil du være et skridt foran dine kollegaer?

Tilmeld dig Basicos nyhedsmail og få inspiration til forandring og udvikling. 

Du modtager samtidig abonnement på online-udgaven af Content, Basicos faglige magasin, hvor vi i en række spændende artikler inspirerer dig og din virksomhed til at skabe et stærkt fundament for vækst og udvikling.

TIlmeld dig her