Forretningspartneren i Finances strategiarbejde

Forretningspartneren i Finances strategiarbejde


I Basico hjælper vi dig med at skabe forandring og udvikling. Bo Foged har netop udgivet bogen ’Skab værdi som finansiel forretningspartner’. Bogen adresserer mange relevante synspunkter omkring, hvordan Finance bliver involveret i udviklingen af forretningen og dermed er med til at sikre værdiskabelse. Finance lever kun op til målet om at øge værdiskabelsen ved at fungere som forretningspartner fremfor udelukkende at levere klassisk økonomistyring. Derfor vil Bo i denne artikel give et indblik i, hvordan vi lykkes med at integrere forretningspartnerkonceptet i Finances strategiarbejde. 


 Af Bo Foged
CFO og COO, Pensions & Investments, ATP

Virksomheder bruger ofte mange ressourcer på strategi­udvikling. Alligevel er det velkendt, at en del ikke lykkes med eksekveringen. Årsagerne er mange, men en af dem handler om, at vi ikke formår at konkretisere og synlig­gøre, hvad den enkelte medarbejder skal levere, for at virksomheden opnår sine strategiske målsætninger.

Denne artikel har til formål at beskrive, hvordan forretningspartnerkonceptet bliver integreret i Finances strategiarbejde, og hvordan vi derigennem optimerer aktionærværdiskabelsen.

Strategimodellen, som bliver brugt i gennemgangen fremgår nedenfor.

Finances strategi bør ridse den langsigtede plan op for, hvordan den bedst understøtter virksomheden i at nå dens overordnede vision og målsætninger.

Det handler om at:

  • få frigjort ressourcer, så Finance i endnu højere grad bliver en katalysator og accelerator for strategisk og operationel værdiskabelse i værdikæden
  • blive bedre til at præge fremtiden end at beskrive for­tiden – f.eks. ved at analysere fremtidige forretnings­mæssige muligheder og trusler, der gør virksomheden i stand til at træffe flere og bedre beslutninger end konkurrenterne.

Finances mission
Finances mission er todimensionel. Dels skal den rammesætte Finances opgaver, dels beskrive rolleindholdet. Vælger vi en selvstændig mission, er det vigtigt at få forretningspartneren og formålet integreret. F.eks. sådan: ”Finance supporterer og rådgiver kunderne gennem beslutninger, der leder til bedre forretningsmæssige resultater, kontroller og sikrer effektiv opfyldelse af regnskabsmæssige og øvrige myndighedskrav.” På den måde flytter vi fokus mere udad og over på det værdiskabende.

Værdi- og kernekompetencesæt
Værdier er det, som vi tror på og agerer efter. Når vi ejer og udlever dem i det daglige, bliver de over tid til vaner. Her er det også centralt at få forretningspartnermindsettet og dets kernekompetencer – kundefokus, forretningsforståelse og partnerskabstankegang – indarbejdet. Når vi først tror på værdien af f.eks. at sætte kunden i centrum for vores løsninger, så får vi også effekten.

Værdigrundlaget skal tegne Finances og medarbejdernes profil udadtil og er tænkt som en fælles referenceramme i dagligdagen.

Visionen
Visionen er udtryk for den ønskede position og bør be­skrive det, som Finance stræber mod. Kvaliteten ligger bl.a. i dens evne til at give mening for medarbejderne, så de er motiveret til at opfylde den. Visionen bør desuden være ambitiøs, så der er noget at stræbe efter. F.eks.: ”Kunderne opfatter Finance som en værdiskabende forretningspartner og et profitcenter.”

Strategien
Strategien er den langsigtede plan, der skal understøtte

Finance i at realisere visionen. Udgangs­punktet er ofte en As Is-analyse, som ikke må blive for ukritisk og overfladisk. Vi skal turde favne og kommunikere forbedringsområderne. Finances strategi består ofte af to værdiskabelsesspor, som skal sikre, at vi realiserer profitcenter­visionen.

  • Doing things right – et effektiviseringsspor, som hand­ler om at effektivisere værdikæden med særligt fokus på de transaktions- og rapporteringstunge opgaver.
  • Doing the right things – et performanceudviklings­spor, som handler om at gøre de rigtige ting gennem strategisk fokusering og analytisk værdikædereview. Det kan f.eks. indebære at gennemgå virksomhedens værdikædeled for optimeringsmuligheder.

Strategikortet
Strategikortet skal illustrere sammenhængen mellem de strategiske temaer, spor og initiativer samt den tidsmæssige rækkefølge. De er ofte grupperet i tre:

  • Et fundamentstema (optimal ressource- og systemunderstøttelse)
  • Et effektivitetstema (sikker, effektiv og stabil drift)
  • Et performanceudviklingstema (beslutningsorienteret økonomistyring)

Under hvert af disse kan virksomheden oprette forskel­lige spor med understøttende initiativer. De bør have nogenlunde samme relevans og tyngde samt illustrere, hvordan vi når slutmålet.

Strategiske mål og initiativer
I forlængelse af strategien er det hensigtsmæssigt at få defineret specifikke målsætninger for hvert strategisk initiativ i værdikæden. I produktdimensionen kan en målsætning f.eks. handle om at sikre, at alle leverancer enten er funderet i lovkrav eller værdiskabende kundebehov.

Jo mere konkrete vi kan være, desto større er chancen for, at vi lykkes med målsætningerne.

Personlige mål
Personlige mål indebærer at få linket teamets og individets bidrag til de strategiske initiativer, så det er tydeligt, hvad hver enkelt skal levere hvornår. Herudaf kan vi lede personlige mål, som virksomheden kan følge op på ved et pit stop eller en medarbejdersamtale.

Lancering og kommunikation
Det kan før, under og efter lanceringen være en god idé at have tilknyttet en dedikeret Project Management Officer, som faciliterer og arbejder målrettet med strategiprocessen.

Lanceringen og kommunikationen kan enten ske top down eller bottom up – begge tilgange har hver deres fordele og ulemper. Det afhænger meget af den enkelte virksomhed, hvilken tilgang der passer bedst.

På kommunikationsfronten er det næsten ikke muligt at informere nok. Grundig og pædagogisk udrulning, løbende status- og fremdriftsrapporteringer er nogle af nøgleordene.

Opfølgningen
Opfølgningen på målsætningerne bør ske regelmæssigt for at sikre fremdriften og fange early warnings tidligt. Medarbejderne vil samtidig have mulighed for at sparre omkring eventuelle leverancemæssige udfordringer. For nogen kan den løbende opfølgning være overvældende. Djævlen ligger dog ofte i detaljen, indtil processerne kører, hvorefter opfølgningsfrekvensen kan blive reduceret.

Vil du vide mere?
Hvis du vil vide mere omkring strategi udrulning i Finance, så kan du finde mere information om bogen ’Skab værdi som finansiel forretningspartner’ på enten www.financebusinesspartner.dk eller www.saxo.com.


”Finances faglige og analytiske kompetencer har potentiale til at skabe langt mere værdi, end tilfældet er i mange virksomheder i dag.”

Bo Foged, CFO og COO, Pensions & Investments, ATP bofoged@financebusinesspartner.dk

Vil du være et skridt foran dine kollegaer?

Tilmeld dig Basicos nyhedsmail og få inspiration til forandring og udvikling. 

Du modtager samtidig abonnement på online-udgaven af Content, Basicos faglige magasin, hvor vi i en række spændende artikler inspirerer dig og din virksomhed til at skabe et stærkt fundament for vækst og udvikling.

TIlmeld dig her