CORPORATE INTEGRITY – Gamle dyder på agendaen

CORPORATE INTEGRITY – Gamle dyder på agendaen

Af Trine Vissing, Partner, Legal Services og Mia Harnfeldt, Senior Consulant, Legal Services

 


  • Er dine værdier tydelige, og har du integritet på dagsordenen?
  • Har du identificeret risikoområder, der styrer virksomhedens og medar­bejdernes handlinger?
  • Har du sikret, at politikker og ret­ningslinjer skaber rammer, der sikrer virksomhedens integritet?

Hvis du kan sige ja til ovenstående spørgsmål, er du godt på vej …


  

Mange store skandalesager har præget for­siderne den seneste tid, og det gør indtryk, når gamle hæderkronede danske virksom­heder kommer i stormvejr.

Mens vi i Danmark gennem flere år har ligget i toppen af Transparencys korruptionsindeks, er det ikke længere kun store sager i udlandet, vi hører om – nu tager flere store korruptionssager også udgangspunkt i danske virksom­heder og myndigheder.

Risikoen for at ende som midtpunkt i en skandalesag er derfor ikke noget, danske myn­digheder og virksomheder kan tage let på.

Gennem medierne har vi fået belyst, hvordan en korruptionssag belaster en virksomhed. Brandet lider under utallige historier, og konsekvensen er, at tilliden smuldrer, og at kundeflugt, tab af omsætning og medarbej­dere bevæger sig fra risiko til realitet.

Essensen er, at virksomhedens kunder, leverandører, medarbejdere, aktionærer, inve­storer, medier m.fl. sætter spørgsmålstegn ved virksomhedens integritet.

Integritet handler grundlæggende om, at du altid gør det rette i forhold til dit værdisæt – uanset om der er nogen, som kigger med eller ej. For virksomheder er deres corporate integrity forankret i det værdisæt, som ledelsen har besluttet at udøve dens aktiviteter efter.

Det er i den grad tid til at se indad og gøre virksomheden og organisationen klar til de forhøjede krav og forventninger, som marke­det og samfundet vil have fremover. Sat på spidsen er det en utilstrækkelig efterlevelse af gamle dyder som ordentlighed og hæder­lighed, der er grundelementerne i mange af de seneste års skandalesager.

Compliance er højt på dagsordenen i mange virksomheder i dag. Compliance-programmer kan understøtte, at virksomheden overholder regler dikteret i lovgivningen og fastsat af virksomheden selv. Men hvordan skal virk­somhedens compliance-program sammen­sættes for at sikre, at virksomheden ikke blot efterlever lovregler, men også understøtter, at virksomheden og dens medarbejdere bevarer integriteten?

Kan du fx sikre medarbejdernes integritet på trods af eksterne udfordringer som nedgangstider, konkurrenceforvridende adfærd hos konkurrenterne, afhængighed, udsigt til bonus, påvirkninger fra tredjeparter og samarbejds­partnere? Integriteten skal bevares ved at understøtte jeres værdigrundlag.

Integriteten skal plejes

Ét er regler og erklæringer, noget andet er, om du kan regne med, at dine medarbejdere handler inden for virksomhedens værdier, processer og politikker. Som udgangspunkt må du have tillid til dem, da deres integritet formentlig er blevet vurderet (enten bevidst eller ubevidst) i ansættelsesprocessen. Men for at de kan bevare jeres integritet som virk­somhed, skal du sørge for, at medarbejderne har de rigtige rammer at arbejde inden for.

Langt de fleste virksomheder har både interne og eksterne politikker, og dem bør du være opmærksom på i forbindelse med integritet, for integriteten kommer til udtryk i alt, hvad I gør, og i alle jeres politikker, processer, værdier m.v.

”Det er ikke svært at træffe beslutninger, når man kender sine værdier.”
– Roy Disney

Som de seneste års skandalesager har vist, er det ikke nok at skrive, hvad medarbej­derne må og ikke må – det skal udleves i hverdagen, og der skal følges op.

Monitorering, relevante rapporteringsprocedurer og handlingsplaner er væsentlige for, at du både kan tjekke, at rammerne og indsatserne har den ønskede effekt, og tidligt opfanger den eller dem, der måtte blive udfordret på integriteten i det daglige arbejde.

Integritet skal tænkes ind og udleves i alle sammenhænge – i samarbejdsaftaler og i forhold til tredjeparter, whistleblowere, kon­kurrenter m.fl. At sikre integritet handler om mere end blot at være compliant i klassisk forstand ved at overholde lovregler (og undgå sanktioner fra myndigheder), men har et mere langsigtet fokus på at sikre, at I som virksomhed kan sikre en robusthed i forhold til kunder, leverandører, investorer og andre samarbejdspartnere.

Arbejdet med at sikre langsigtet integritet tager afsæt i jeres værdigrundlag og en risikovurdering af, hvor I er særligt sårbare i forhold til manglende efterlevelse af vær­dier og regler på tværs af virksomhedens forretningsområder, geografi, ledelseslag og gældende regler.

Når overblikket er skabt, kan I sammensætte det compliance-program, der bedst sikrer udlevelse af værdier og efterlevelse af gældende regler. Med integritet som anker vil værdierne gennemsyre jeres compliance-indsats på tværs af de klassiske compliance- ”siloer” såsom hvidvask, miljø, antikorruption, konkurrenceret, GDPR, CSR m.v.

Der findes ikke et compliance-program, hvor one size fits all. Derimod er det vigtigt, at jeres compliance-program er tilpasset netop jeres virksomhed, så det bliver hverken for overfladisk og uden effekt eller så omfattende, at indsatsen får den utilsigtede bivirkning, at den dræber al motivation, kreativitet og fremdrift.

Træn jeres integritet løbende

Hvis arbejdet med integritet skal lykkes, er det afgørende, at ledelsen er tydelig omkring virksomhedens værdier, og at med­arbejderne bliver undervist løbende og gjort opmærksomme på virksomhedens værdier og ønske om integritet – internt og eksternt. Du og dine ledelseskolleger har derefter en vigtig opgave med at sikre, at medarbej­derne i deres daglige virke motiveres til at træffe beslutninger ud fra virksomhedens værdier, samt at følge op på, at medarbej­derne agerer inden for de udstukne rammer.

Undervisning og awareness foregår ikke kun på de obligatoriske kursusforløb og gennem udsendelse af politikker og retningslinjer, men handler i høj grad om at have integritet som virksomhedens DNA, så både ledelse og medarbejdere i det daglige har ægte integritet på rygraden i alle beslutninger og handlinger. Vi tror på, at integritet som en del af medar­bejdernes DNA og livsstil vil øge virksomhe­dens compliance-niveau og tilmed reducere omkostningerne til compliance-indsatsen.

Topledelsen sætter standarden for hele virksomheden

En virksomhed med integritet bliver belønnet for at agere med integritet i markedet både på kort og langt sigt. Hvis medarbejderne derimod oplever, at topledelsen ikke udviser integritet, vil der være større risiko for, at de ikke selv bevarer den. Integriteten bliver for alvor testet, når værdier vægtes over økono­mi, og derfor skal du som ledelse også have modet til fx at fravælge kunder, leverandører og samarbejdspartnere, der tilbyder ydelser og varer, der går imod jeres integritet – også selvom alternativet på kort sigt er dyrere.

Hos Basico har vi fem gode råd til, hvordan du kan gå foran i arbejdet med jeres integritet:

  1. Vis, at du gør det, du prædiker (walk the talk).
  2. Hav fokus på awareness og uddannelse af medarbejderne i, hvordan jeres værdier udleves.
  3. Indfør en whistleblower-ordning, så interne og eksterne interessenter anonymt kan oplyse om uregelmæssigheder.
  4. Tilpas bonussystemet, så det belønner en langsigtet indsats med jeres værdier i fokus frem for kortsigtet indtjening og personlige mål.
  5. Vælg udelukkende samarbejdspartnere, der lever op til jeres integritet.

Integritet på dagsordenen

Det tager mange år at bygge en virksomheds integritet op, men det tager kun et øjeblik at tabe det hele på gulvet. Det er derfor afgørende, at ingen i virksom-heden lader sig påvirke til at agere på en måde, der skader integriteten – hverken internt eller eksternt. Basico kan hjælpe dig med at tage temperaturen på integriteten i din virksomhed. Vi sparrer gerne med dig om et skrædder-syet compliance-program på tværs af virksomheden.

Kontakt Trine Vissing, Partner, Legal Services tvissing@basico.dk/5351 1125 eller Mia Harnfeldt, Senior Consultant, Legal Services mharnfeldt@basico.dk/3152 8173.


 

Whistleblower

Med en whistleblower-ordning skaber du mulighed for, at interne og eksterne interes­senter kan gøre opmærksom på uhensigts­mæssige handlinger i jeres virksomhed. Ordningen er et vigtigt værktøj til at få den nødvendige indsigt i, hvorvidt medarbejderne arbejder inden for de rammer, der danner grundlag for jeres værdier og integritet. Det giver dig også mulighed for at få indblik i, hvornår eksterne interessenter opfatter jeres tilstedeværelse som fx stødende eller ikke i tråd med det værdigrundlag, I sælger virksomheden på at have.

   

Bonusprogrammer

Individuelle bonusprogrammer fremmer ikke altid den ærligste tilgang til markedet, og det er – hverken på kort eller langt sigt – i virksomhedens interesse.

Det bør derfor altid overvejes, om bonusprogrammer, der giver et incitament til at skabe hurtig omsætning og frister til en mindre ærlig tilgang, bør begrænses. Det handler om at tænke en bredere og mere værdibaseret bonusordning ind, der stemmer overens med jeres værdier.

Tag din faglighed til next level

Få et fagligt indspark med substans direkte i indbakken. Tilmeld dig vores nyhedsmail, og modtag vores faglige magasin Content.

Tilmeld dig her