CFO’en på vej mod år 2020

CFO’en på vej mod år 2020

Hvilke tendenser skal CFO’en og økonomifunktionen forholde sig til i de kommende år, så de til stadighed understøtter forretningen bedst muligt?

Som rådgiver og samarbejdspartner for mange virksomheders CFO’er og økonomifunktioner er vi hos Basico meget optaget af at forstå de krav og forventninger, som disse mødes med. I denne artikel vover vi pelsen og kommer med vores bud på dels nogle af de væsentlige tendenser, som virksomhedens CFO og den øvrige ledelse skal forholde sig til i de kommende år, dels på hvorledes virksomhedens økonomiledelse kan forberede sig til fremtiden.

Vores betragtninger, som her er kogt ned til denne korte artikel, er baseret på vores mange interaktioner med fortrinsvis større danske og udenlandske erhvervsvirksomheder samt vores generelle observationer af, hvad der rører sig inden for ledelse, økonomi, globalisering m.v. Bagest i artiklen er henvisning til nogle relaterede kilder, som vi finder anbefalelsesværdige.

Som følge af artiklens begrænsede omfang indeholder den en række forenklinger og generelle betragtninger, som måske kun i et vist omfang passer på netop din virksomhed. Vi håber alligevel, at artiklen indeholder elementer eller tanker, som vil give inspiration til din økonomiafdelings fremtid.


CFO’ens hidtidige fokus

I det seneste årti har mantraet hos mange CFO’er været:

  • Get the basics right; her under sikring af data- og rapporteringskvalitet – dels for at sikre en tilstrækkelig forretningsunderstøttelse, dels for at give CFO’en troværdighed og taleret i ledelsen.
  • Effektivitet i økonomiafdelingen; ligesom i resten af virksomheden har der været fokus på at nedbringe afdelingens omkostninger.
  • Omfordeling af afdelingens ressourcer; færre til de transaktionsorienterede aktiviteter: Mindre bagudrettet bogholder og flere til aktiviteter, som understøtter forretningen: Mere fremadskuende business partner.

Disse temaer ser vi i forskellige variationer hos de fleste CFO’er. I nogle virksomheder er man kommet meget langt (endda længere end ovenstående antyder), de fleste er godt i gang og så er der dem, som kun lige er begyndt på denne rejse. Vi forventer derfor, at temaerne fortsat vil være en betydelig del af rigtig mange CFO’ers agenda.


Væsentlige tendenser

Her har vi valgt at fremhæve nedenstående tre tendenser, som vi tror, at CFO’en er nødt til at forholde sig til. Der er til dels tale om ”gammel vin…”, men vi har valgt at fremhæve netop disse, fordi vi mener, at de i betydelig grad vil påvirke både CFO’ens og hele virksomhedens agenda i det kommende årti:

  • Ledelse i fortsat forandring
  • Internationalisering/globalisering
  • Grænser for vækst

I de fleste virksomheder arbejdes der meget bevidst med ledelse. De fleste har for lang tid siden forladt den gammeldags command & control-ledelsesstil (a la Kaj Holger i Krøniken) og erstattet den med værdibaseret og andre mere tidssvarende former for ledelse. Vi tror, at ledelse som disciplin vil videreudvikle sig betydeligt i de kommende år, og at de virksomheder, som det bedst lykkes at skabe top-motiverede medarbejdere, vil være morgendagens vindere. Medarbejdere skal engageres, udvikles og udvises tillid, således at deres kreativitet, passion og samarbejdsevner er på max, når de fx møder virksomhedens kunder. Det vil have en betydelig konkurrencemæssig fordel.

Internationalisering og/eller globalisering vil fortsat være yderst relevante emner for enhver virksomhedsledelse. For nogle virksomheder har internationalisering hidtil betydet, at der er flyttet arbejdspladser østpå som ren løn-arbitrage. For andre har det betydet mere gennemgribende forandringer, men for næsten alle virksomheder ligger der (fortsat) et betydeligt potentiale i at udnytte mulighederne for integration på tværs af landegrænser.

Vækst har også været (og er stadig) et mantra for rigtig mange virksomheder og deres CFO’er. Det bunder til dels i den tankegang, som prædikes på de fleste højere læreanstalter, og som de fleste virksomheder bliver målt på: Nemlig evnen til hele tiden at vokse… vækst = succes. Vi tror, at dette mantra om vækst vil blive udfordret. Måske ikke i morgen eller i overmorgen, men dog inden for en overskuelig fremtid. Jørgen Ørstrøm Møllers bog (se litteraturlisten) har undertitlen: ”From the era of plenty to the era of scarcities”. Grænseløs vækst lader sig ikke gøre i en begrænset verden, selvom det kan synes muligt for den enkelte virksomhed i et globalt marked. Spørgsmålet er ikke om, men hvornår dette vil komme til udtryk i den måde, som virksomheder agerer på.

I de følgende afsnit giver vi vores bud på, hvorledes ovennævnte tendenser vil kunne påvirke fremtidens økonomifunktion, og hvorledes virksomhedens økonomiledelse med fordel kan begynde at forberede sig til fremtiden.


Fremtidens CFO

Indledningsvist vil vi gerne fremhæve bogen ”Reinventing the CFO” af Jeremy Hope. Denne bog beskriver en række af CFO’ens roller, der adresserer såvel aktuelle som forventede fremtidige udfordringer – herunder nogle af dem, som er nævnt i denne artikel. I vores optik handler bogen meget om, at CFO’en skal tage omverdenen seriøst; forstået på den måde, at CFO’en skal kunne agere og skabe maksimal værdi i den situation, som virksomheden befinder sig i. Da forandringer kommer i stadigt stigende omfang (målt både i frekvens og variation), stiller dette store krav til CFO’ens ledelsesevner, blandt andet kommunikation, forandringsparathed, evne til at gøre de rigtige ting (fremfor at gøre tingene rigtigt) samt at tilpasse organisation, processer og systemer til virkelighedens udfordringer. Selvom bogen snart har seks år på bagen, er den stadig meget tankevækkende og burde læses af alle (ikke mindst vordende) CFO’er.

Under ”CFO’ens hidtidige fokus” nævnte vi en række overordnede temaer, som vi tror, vil udgøre en betydelig del af rigtig mange CFO’ers agenda i de kommende år. Hertil kommer de udfordringer, som følger de beskrevne tendenser. Når det gælder ledelse, har CFO’en (som en del af selskabets øverste ledelse) medansvar for at udvikle selskabet i den ønskede retning, også når det gælder implementering og efterlevelse af nye ledelsesprincipper. Disse vil naturligvis variere meget mellem de enkelte selskaber, men vi tror, at mange vil bestræbe sig på at gå i retning af at skabe mere passionerede medarbejdere gennem fælles værdier, kundefokus, decentralisering, uddelegering af ansvar, vidensdeling, tillid, transparens/åbenhed, mere kreativitet og mindre bureaukrati og hierarki, fleksibilitet og smidighed (adaptability/agility), mindre traditionel kontrol samt moralsk, etisk og social ansvarlighed.

For at virksomheden kan lykkes med alt dette, er det helt afgørende, at ledelsen går forrest og virkelig lever op til begrebet: Walk the talk. Det gælder naturligvis også CFO’en og vil blandt meget andet betyde, at forretningsgange, retningslinjer og systemer skal tilpasses de nye ledelsesprincipper. En af CFO’ens vigtigste opgaver er fx at bidrage til, at virksomheden (det vil sige dens medarbejdere) til enhver tid træffer de rigtige beslutninger. Det indebærer, at beslutningstagere, hvor de end befinder sig, har relevant, tilstrækkelig og opdateret viden til rådighed, hvilket igen stiller krav til CFO’en om kommunikation, systemer, processer m.v.

For CFO’en bliver det i stigende grad vigtigt at forstå de muligheder og trusler, der kommer med internationalisering og globalisering. Disse forhold vil fortsat have en stor betydning for de fleste virksomheder på grund af den udprægede og tiltagende økonomiske integration på tværs af landegrænser og kontinenter. Nogle af de virksomheder, som allerede har flyttet arbejdspladser østpå, oplever, at løsningerne ikke er så ligetil som først antaget; der viser sig ofte at være en række forhold, som ikke var forudset i de oprindelige business cases, ikke mindst når det drejer sig om udnyttelse af viden og kompetencer. Hertil kommer den betydelige udvikling, som finder sted i en række lande. Her tænker vi både på de såkaldte BRIK-lande og på de andre lande, som er hastigt på vej frem, og som vil finde vej til et stigende antal virksomheders radarskærme. Der vil dukke nye mulige kunder, leverandører og konkurrenter op sammen med muligheder for øget integration med samarbejdspartnere i bred forstand. Ifølge Pankaj Ghemawat (forfatter til ”World 3.0”) vil kun de virksomheder få succes, som forstår og tager højde for de betydelige forskellige mellem de enkelte lande/markeder og de ulemper, der fx er forbundet med de fysiske distancer. For CFO’en (som en del af topledelsen) stiller det krav om en forståelse af disse forhold samt tilpasning af kommunikation, processer, systemer, kompetencer etc.

På tilsvarende vis er det afgørende, at CFO’en forstår de implikationer, som følger, når det, før eller siden, bliver mere almindeligt erkendt, at der er grænser for vækst. Vi kommer fra en periode med tilsyneladende ubegrænsede ressourcer til en fremtid, hvor ressourcernes knaphed vil blive mere synlig. I samme takt vil virksomheder blive tvunget til (enten af lovgivning og/eller moralske årsager) at bruge ressourcer med større omhu. Det gælder fødevarer, råstoffer og naturen/klimaet. Der vil blive fokus på at få mere ud af mindre, og CFO’en vil få et betydeligt ansvar for at styre og måle denne udvikling i den enkelte virksomhed. Én af de CFO-roller, som Jeremy Hope beskriver i sin bog, er ”Warrior against waste”; en titel, vi bestemt tror holder og fremover får en endnu større betydning end oprindeligt tiltænkt.


Kort fortalt

Fremtidens CFO mestrer ovennævnte udfordringer. For mange virksomheder vil de vigtigste CFO-egenskaber således være åbenhed, kommunikation, omstillingsparathed, empati, forretningsforståelse, at være det gode eksempel, tillidsvækkende inspirator og kulturbærer. Traditionelle, hårde egenskaber som faglige (finans-, økonomi- og regnskabsmæssige) discipliner vil være sekundære. De er stadig vigtige at have i økonomiafdelingen, men CFO’en behøver ikke have disse kompetencer selv. Med en let omskrivning af Ørstrøm Møllers citat, er vi på vej: ”From the era of command & control to the era of trust & transparency”.   


Dialog

Hvis du har lyst til at drøfte CFO’ens fremtidige rolle med Basico, er du meget velkommen til at kontakte Anders Olesen på e-mail aolesen@basico.dk / telefon 2510 2200. 

Vil du være et skridt foran dine kollegaer?

Tilmeld dig Basicos nyhedsmail og få inspiration til forandring og udvikling. 

Du modtager samtidig abonnement på online-udgaven af Content, Basicos faglige magasin, hvor vi i en række spændende artikler inspirerer dig og din virksomhed til at skabe et stærkt fundament for vækst og udvikling.

TIlmeld dig her