insights article

Regnskabsårene 2020-21 - en mulighed for Finance

Få inspiration
Tilmeld dig vores nyhedsmail, og få et fagligt indspark med substans direkte i indbakken.
Del artikel
Mikkel Harloff-Helleberg
Partner

Med afslutningen af årsrapporten for 2019 er det bl.a. tid til at planlægge årsrapporten for 2020 og til at gøre klar til de regelændringer, der gælder for regnskabsåret 2021. Og hvilke ændringer giver det så anledning til? Ingen. Eller i hvert fald minimale tilpasninger for de fleste – uanset om din virksomhed aflægger regnskab i henhold til IFRS eller årsregnskabsloven. Derfor er der skabt momentum til i stedet at fokusere på at skabe større robusthed og agilitet i regnskabsprocesserne.

Del artikel

 

Der er få regelændringer:

IFRS

For IFRS er der udstedt en ny standard om forsikringskontrakter (IFRS 17), der skal implementeres senest i 2021. Derudover er der nogle mindre ændringer til de eksisterende standarder[1], som for de fleste virksomheder ikke har nogen praktisk betydning.

 

Årsregnskabsloven

Den seneste ændring af årsregnskabsloven i 2018, som har effekt i 2020, giver øgede muligheder for at anvende de seneste IFRS-regelændringer i forhold til omsætning (IFRS 15), leasing (IFRS 16) og hensættelse til tab på debitorer (IFRS 9[2]) som fortolkningsgrundlag – og dermed mindske forskellen mellem en ÅRL-årsrapport og en IFRS-koncernrapportering.

 

Perioden med "regelstop" giver muligheder

Implementeringen af IFRS 9 og 15 i 2018 og efterfølgende IFRS 16 i 2019 var en omfattende opgave for mange finansfunktioner. I den kommende periode, hvor der kun er få regelændringer, vil det for mange være en kærkommen mulighed for at genbesøge nogle af de klassiske discipliner i Finance. Det kan fx være en oplagt mulighed for at:

  • revurdere væsentlighedsniveauet for de respektive interne/eksterne brugere af den finansielle rapportering
  • identificere relevante risici drevet af forretningsaktiviteten og/eller den regnskabsmæssige kompleksitet
  • optimere processer, herunder optimal organisering af opgaverne og systemunderstøttelse
  • implementere forebyggende og opdagende kontroller, så fejl korrigeres rettidigt
  • revurdere eksisterende finansprocesser, herunder identificere evt. optimeringsmuligheder
  • styrke og tilpasse rapporteringen til at afspejle evt. ændringer forårsaget af COVID-19.

Covid-19 har vist vigtigheden af robuste og agile processer i Finance

COVID-19-situationen har givet og giver fortsat udfordringer mange steder – ikke mindst i finansfunktionen, hvor vi især har set disse overordnede forandringer:

  • Ledelsen har efterspurgt hurtigere rapportering med uændrede, eller måske endda højere og større, krav til præcision og omfang, som løbende er tilpasset fx med forskellige scenarier i takt med situationens udvikling.
  • 'Forretningsaktiviteten er påvirket i positiv eller negativ retning – hvor aktivitetsniveauet muligvis har bevæget sig mod andre produkter/ydelser eller salgskanaler. For Finance har det betydet en hastig omstilling til at spejle aktivitetsændringen og evt. et ændret risikobillede.
  • Koordineringen af opgaver i Finance (og evt. med koncernselskaber/outsourcing-partnere) er blevet vanskelig på grund af den begrænsede mulighed for at mødes fysisk.

Optimering af processerne i Finance skal hjælpe med at sikre, at ressourcerne bliver anvendt mest effektivt. Og når din virksomhed tager fat på den opgave, er det vigtigt at fokusere på, at processerne skal være robuste, så de er ”stressresistente” og dermed fungerer pålideligt hver gang trods påvirkning, hvilket fx kan opnås ved standardisering, som sikres via dokumentation og review. Derudover er det vigtigt, at processerne er agile, så finansprocesserne kan tilpasses lige så hurtigt, som forretningen kræver det.

Endelig er det vigtigt, at alle kender deres rolle og ansvar, så der ikke opstår svagheder i kæden – eller opgaver bliver gentaget unødvendigt. Dette er sådan set altid vigtigt, men det gælder i endnu højere grad, når koordineringen er vanskeliggjort.

 

Veldesignede regnskabsprocesser sikrer fundamentet for, at ledelsen kan handle på et validt, relevant og rettidigt grundlag.

Krisen tydeliggør finansfunktionens vigtighed

Det er finansfunktionen, der kan hjælpe med at skabe et holistisk billede af virksomhedens aktiviteter – og som kan foretage systematiske analyser baseret på validerede data som beslutningsgrundlag. Veldesignede regnskabsprocesser sikrer fundamentet for, at ledelsen kan handle på et validt, relevant og rettidigt grundlag, og yderligere at der kan tilføjes mere sofistikerede processer for fx at udvide de finansielle datapunkter – enten frivilligt af hensyn til virksomhedens beslutningstagere eller for at honorere eksterne krav.

Finances muligheder som supportfunktion for at støtte virksomheden er kun blevet større i en omskiftelig tid, hvor det er afgørende, at trends og risikofaktorer bliver opdaget og kommunikeret hurtigt til forretningen og topledelsen. Forudsætningen er, at der er styr på fundamentet.

 

Basico hjælper med implementering af regnskabsregler i praksis.

Basico har solid erfaring med at hjælpe Finance med at omsætte regnskabsregler til praktisk implementering, med at forbedre regnskabsprocesserne/-kontrollerne og med at implementere en struktureret og dokumenteret proces for opgaverne til teamet. Hos Basico ser vi det at have styr på basis som en forudsætning for at udvikle Finance til gavn for hele virksomheden.

Vi kan løse denne type af opgaver enten i samarbejde med virksomhedens interne finansfunktion eller som en selvstændig leverance.

 

[1] Ændringer til begrebsrammen (anvendes på regnskabspolitikker, hvor der ikke er en specifik standard), IFRS 3 (færre handler vil blive omfattet af IFRS 3 og i stedet være aktivkøb) samt IAS 1 og 8 (ensretning mellem standarderne mv.).

[2] De øvrige regler i IFRS 9 strider mod regnskabsdirektivet og kan derfor ikke anvendes i et ÅRL-regnskab.

Mikkel Harloff-Helleberg
Mikkel Harloff-Helleberg
Partner
Vil du vide mere?
Basico har erfarne konsulenter, der kan hjælpe med at analysere effekterne af regnskabslovgivningen for din virksomhed samt med at implementere forretningsgange og kontroller til at sikre ’compliance’ på en måde, så unødvendige administrative byrder undgås. Vores værktøjskasse indeholder bl.a. effektive løsninger til automatisering af processer (Robotic Process Automation), task manager-systemer, beskrivelser af proces-flows og interne kontroller mv.
Hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan Basico kan hjælpe din virksomhed, er du meget velkommen til at kontakte Director Mikkel Harloff-Helleberg.
Basico nyhedsbrev Få vores faglige magasin Content

I Content finder du masser af inspiration til supportfunktionerne i form af faglige artikler og tankevækkende interviews.