insights article

Hvilken betydning får IFRS 16 for din virksomhed?

Få inspiration
Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få et fagligt indspark med substans direkte i indbakken.
Del artikel
Mikkel Harloff-Helleberg
Partner

Danske virksomhed står over for den formentlig største påvirkning fra ændrede regnskabsregler med kravet om at implementere den nye IFRS-standard om leasing fra januar 2019.

Del artikel

Indregning af din virksomheds leasingaftaler vil bl.a. have betydning for:

 • Finansielle nøgletal anvendt af investorer og långivere
 • Kontraktforhold over for forretningspartnere
 • Præstationsmåling af ledelse/medarbejdere
 • Måltal i din virksomhedsstrategi.

Med kravet om indregning af leasingaftaler vil der opstå en ændret efterspørgsel efter finansieringskøb og serviceaftaler, hvilket for nogle vil få betydning for forretningsgrundlaget.

Men hvordan ser det nye leasingregelsæt ud? Og hvordan kommer din virksomhed i mål med implementeringen? Det får du svaret på her.

Det nye leasingregelsæt – et overbliksbillede

Omdrejningspunktet for den opdaterede leasingstandard er definitionen af indregningskriteriet, som med IFRS 16 ændres til ’right-of-use’ i stedet for ’risks and awards’ som i den nuværende IAS 17-standard. Den nye standard udvider derfor omfanget af leasingaftaler, der kvalificeres som finansiel leasing, hvorimod selve den regnskabsmæssige behandling i stor grad forbliver uændret.

Skillelinjen mellem indregning og ikke-indregning løber derfor fremadrettet mellem leasing- og serviceaftaler, som bliver driftsført uændret i aftaleperioden.

Undtagelser

For mange virksomheder vil det være en stor opgave at indregne samtlige leasingaftaler i overensstemmelse med de opdaterede indregningskriterier, og derfor undtager standarden følgende typer leasingaftaler fra indregningskravet; de skal i stedet driftsføres over aftaleperioden (lig de nuværende regler for operationel leasing):

 • Korttidskontrakter (< 12 måneder)
 • Lavværdikontrakter (nypris < USD 5.000).

Bagatelgrænserne er absolutte og skal derfor ikke vurderes og tilpasses din virksomheds forhold, uanset om den samlede effekt er væsentlig. Vi forventer, at mange virksomheder vil undersøge muligheden for at fastlægge højere grænser (og evt. aktivtyper) med det formål at reducere omfanget af kvalificerende leasingaftaler. Det anser vi for acceptabelt, i det omfang effekten ikke er væsentlig.

Overgangsregler

IFRS 16 vil ikke have indvirkning på de leasingaftaler, som allerede behandles som finansielle. Det er derfor kun ’operationelle’ leasingaftaler, bortset fra undtagelsesmulighederne, som er omfattet af overgangsreglerne.

For at sikre konsistens i årsregnskabet er der i henhold til IAS 8 et generelt krav om at tilpasse sammenligningstal, når din virksomhed ændrer anvendt regnskabspraksis. IFRS 16 tillader to overgangsløsninger:

 • Fuld retrospektiv metode
 • Simplificeret retrospektiv metode.

Den fuld retrospektive metode indebærer en normal praksisændring med tilpasning af sammenligningstal (dvs. regnskabsåret 2018). Det er ikke et krav at tilpasse tidligere år i hoved- og nøgletalsoversigten – men det anbefales, hvis du ønsker at vise meningsfulde trends, som dækker en længere periode end de seneste to regnskabsår.

Den simplificerede retrospektive metode indebærer, at den akkumulerede effekt bliver indregnet direkte i primo-egenkapitalen i implementeringsåret uden at tilpasse sammenligningstallene. Fordelen ved denne metode er, at den letter ressourceforbruget væsentligt, da det kun er de aktive leasingaftaler på implementeringstidspunktet, der skal behandles. Ulempen er på den anden side, at informationsværdien af de historiske finansielle oplysninger falder, da virksomheden og eksterne regnskabsbrugere ikke er direkte sammenlignelige. Beslutningen skal derfor træffes på baggrund af en balance mellem informationsværdi (primært udadtil) og ressourceforbrug.

Som det er kendt fra finansielle leasingaftaler i dag, indregnes leasingaktivet og -gæld i store træk til den tilbagediskonterede værdi af de samlede leasingydelser. Vælger du den simplificerede retrospektive metode, skal du anvende din virksomheds marginale lånerente, hvilket typisk vil resultere i en højere aktivværdi/leasinggæld (og lavere egenkapital) end ved brug af låneaftalens interne rente.

Sådan implementerer din virksomhed IFRS 16

Etabler en projektgruppe

Det er vores erfaring, at mange virksomheder – ud over opgaven med at kommunikere med kapitalmarkedet og vurdere finansieringsforholdene m.v. – oplever en stor administrativ udfordring med at fremskaffe de nødvendige leasingaftaler og leasingdata, før den regnskabsmæssige opgave kan påbegyndes. Aftaler, der opbevares i datterselskaber, uklarhed om ansvaret for opbevaring (eks. Legal, Indkøb, Forretningsansvarlige osv.), manglende overblik over indgående aftaler, inkl. tillæg og ændringsbilag, er ligeledes faktorer, der komplicerer arbejdet.

Udfordringerne er dog oftest lavpraktiske – som at indsamle leasingkontrakter fra udenlandske koncernenheder, oversætte leasingvilkår samt strukturere informationerne, så de efterfølgende regnskabsmæssigt er nemme at behandle på en systematisk måde. Men udfordringen kan også bestå i at vurdere de mere komplicerede overvejelser om aftaleforlængelser, og hvis aftaleomfanget er stort, kan det være nødvendigt at fastsætte nogle generelle kriterier. Først derefter, når de regnskabsmæssige konsekvenser er analyseret, kan ledelsen løse de forretningsmæssige opgaver i forhold til stakeholders.

Opererer din virksomhed globalt og med decentrale administrationsenheder, kan det være en opgave, som kræver etablering af en egentlig projektgruppe med personer på tværs af funktioner og selskaber.

Roadmap for implementering

For at komme i mål med at implementere IFRS 16 kan din virksomhed strukturere opgaven omkring de syv sekvenser nedenfor. Visse processer vil skulle gentages i takt med, at du opnår ny viden.

Projektgruppe 

 • Etabler projektgruppe, og fastlæg roller og ansvar for bl.a. indsamling af leasingaftaler/-data, formål ud over IFRS-compliance 
 • Afklar roadmap, ressourcebehov, IT-værktøjer (fx robotter) og kontrolforanstaltninger 

Valg af regnskabspraksis 

 • Fastlæg brugen af overgangsregler (find balancen mellem ressourceforbrug og rapporteringsresultat) og undtagelser på baggrund af afstemning med stakeholders og analyse af ’peer group’ 
 • Afklar konsekvenser i forhold til kontraktlige forpligtelser for at fastlægge håndteringsstrategi 

Dataindsamling/-behandling 

 • Identificer typer af indgåede leasingkontrakter (og evt. afsluttede i perioden 2015-18) 
 • Indsaml leasingdata og nøglekontrakter til bearbejdning i Finance 

Regnskabs-/forretningsmæssige konsekvenser 

 • Tilpas de historiske og kommende regnskabsperioder, inkl. nøgletal, til IFRS 16-compliance 
 • Identificer de regnskabs- og forretningsmæssige konsekvenser i forhold til finansiel guidance, låneaftaler, strategiske mål og performance management m.v. 

Stakeholder-involvering 

 • Opdater – afhængig af virksomhedens forhold – den finansielle guidance, revurder kapitalstruktur, genforhandl kontrakter, og forbedr regnskabsrapportering 
 • Vurder, om leasingkontrakter kan/skal struktureres som serviceaftaler, så de forbliver off-balance 

Politikker/procedurer m.v. 

 • Design politikker, procedurer, interne kontroller og finansmanual, så rammerne sikrer valide data både under implementering og efter ikrafttræden 
 • Implementer systemer til løbende datarapportering og opbevaring af aftalegrundlag

Kom i mål med implementeringen af IFRS 16

Vi hjælper dig med at:

 • Etablere et roadmap, som sikrer en effektiv løsning for informationsindsamling, databearbejdning og regnskabsmæssig behandling
 • Udvælge understøttende systemer til dataindsamling og databearbejdning – fx kontorrobotter, så din virksomhed minimerer ressourceforbruget og skaber et fundament for fremtidigt vedligehold af leasingdata
 • Reviewe landskabet af service- og leasingaftaler for at optimere kontraktudbud, øvrig facility management m.v.

Er din virksomhed underlagt både IFRS og årsregnskabsloven (fx koncerninternt og i årsrapporten), vil du have behov for parallelle processer for at imødekomme de forskellige regelsæt, da årsregnskabsloven endnu ikke tillader at anvende IFRS 16 som fortolkningsgrundlag.

IFRS 16 blev EU-godkendt i oktober 2017 og træder i kraft for regnskabsår, som begynder i januar 2019 eller senere.

Foruden arbejdet med at håndtere de forretningsmæssige udfordringer kan implementeringen af IFRS 16 også være forbundet med et omfattende ressourceforbrug til at fremskaffe leasingaftaler, fortolke aftalevilkår samt at implementere systemer og forretningsgange, som kan opsamle og behandle aftaledata til brug for den finansielle rapportering – både i implementeringsåret og efterfølgende.

Hvilke forhold forbliver upåvirkede af IFRS 16?

 • Reglerne for leasinggiver i forbindelse med både finansiel og operationel leasing
 • Kontrakter om anvendelse af naturressourcer, biologiske aktiver og immaterielle rettigheder.
Mikkel Harloff-Helleberg
Mikkel Harloff-Helleberg
Partner
Kom i mål med implementeringen af IFRS 16.
Vi hjælper dig med at: - etablere et roadmap, som sikrer en effektiv løsning for informationsindsamling, databearbejdning og regnskabsmæssig behandling - udvælge understøttende systemer til dataindsamling og databearbejdning – fx kontorrobotter, så din virksomhed minimerer ressourceforbruget og skaber et fundament for fremtidigt vedligehold af leasingdata - reviewe landskabet af service- og leasingaftaler for at optimere kontraktudbud, øvrig facility management m.v.
Basico nyhedsbrev Få vores faglige magasin Content

I Content finder du masser af inspiration til supportfunktionerne i form af faglige artikler og tankevækkende interviews.