insights article

Datadrevet HR: HR som CFO'ens business partner

Få inspiration
Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få et fagligt indspark med substans direkte i indbakken.
Del artikel
Lykke Pedersen
Director

De dage, hvor HR blev set som virksomhedens sjælesørgere, er for længst forbi. I mange virksomheder er HR rykket ind i direktionen og er blevet business partner på lige fod med Finance. Men det stiller krav til HR om, at de skal kunne bevise den værdi, deres aktiviteter skaber for forretningen – og om at de input, HR giver forretningen, er baseret på mere end mavefornemmelser; HR-indsatsen skal være objektiv og målbar. Det betyder, at data har en helt central rolle at spille i en moderne HR-afdeling.

Del artikel

HR er i dag underlagt krav om at arbejde strategisk og forretningsorienteret. Samtidig skal HR bevise den værdi, HR-aktiviteterne skaber på virksomhedens bundlinje – og HR skal kunne sandsynliggøre værdien på forhånd.

Behovet for et øget fokus på den økonomiske gevinst skyldes en række ting:

  • Der er et behov for bedre at synliggøre de omkostninger, HR’s aktiviteter medfører.
  • Der er kommet en mere evidensbaseret tilgang til de beslutninger, der bliver taget på baggrund af anbefalinger fra HR.
  • HR forsøger til stadighed at få større indflydelse i topledelsen.

Din virksomhed bør derfor ikke basere HR-strategien på mavefornemmelser, men derimod gøre brug af den store mængde data, I internt har til rådighed på tværs af organisationen.

Få fuldt udbytte af din virksomheds ’human capital’

Der er ingen tvivl om, at de menneskelige ressourcer er din virksomheds vigtigste drivkraft. Kompetencer, viden, talent og færdigheder er uhåndgribelige størrelser, der uagtet deres kompleksitet fortsat udgør din virksomheds største potentiale i forhold til at øge både performance og økonomisk vækst.

Men disse ressourcer udgør samtidig den største omkostningspost hos langt de fleste virksomheder. Det betyder, at HR-indsatsen skal være en central del af strategien, hvis I vil udnytte det fulde potentiale af jeres human capital.

Flere og flere virksomheder har de seneste år fået øjnene op for HR som strategisk forretningspartner – og med god grund. Der er en stor gevinst at hente, hvis den rette indsigt ligger til grund for HR-aktiviteterne.

Et tværorganisatorisk samarbejde mellem HR og Finance er en oplagt mulighed for at skabe nye indsigter ved at bruge din virksomheds data på tværs af funktioner – og det bidrager til at sikre virksomhedens fremtidige konkurrenceevne og performance.

Ved at analysere de tværorganisatoriske data kan du både sikre korrekt allokering af ressourcer, opdrive besparelsesmuligheder, afdække risici og styrke den fremtidige ’workforce planning’. Samtidig kan analysen give indsigt i investeringspotentialer, der kan skabe økonomisk vækst og konkurrencemæssige fordele for din virksomhed.

Men hvordan foregår analysearbejdet i praksis?

”Datamængderne i de danske virksomheder er enorme, men ofte står de hen som uudnyttede ressourcer. Det er en skam, da dataene potentielt kan styrke virksomhedernes konkurrence­­evne på det globale human capital-marked.”

Papegøjer snakker – tal taler

HR kommer fremover til at spille en endnu vigtigere rolle som sparringspartner for CFO’en og den øvrige topledelse. For at lykkes i rollen som strategisk sparringspartner for CFO’en og topledelsen skal virksomhedskritiske HR-beslutninger fremover i endnu højere grad baseres på faktuelle data, der kobler både økonomi og HR til de konkrete aktiviteter.

At anvende data og dataanalyser bliver centralt. Det bliver nemlig grundlaget for det fordelagtige samarbejde mellem din virksomheds CFO og HR. Data kan bestå af mange ting, herunder:

  • Trivselsundersøgelser
  • KPI’er
  • Medarbejderomkostninger
  • Medarbejderomsætning m.v.

Ved at bruge både økonomiske og HR-relaterede data er det muligt for din virksomhed at udarbejde modeller, der forudser forskellige scenarier og udfald af de initiativer, din virksomhed iværksætter.

Ledelsen får gennem dataanalysen indsigt i de ’drivers’, der er udslagsgivende for forretningens performance.

"Hvis din virksomhed ikke arbejder strategisk med ana­lyse af HR-data, er det med at komme ud over stepperne – for der er stor værdi at hente. Første step er at sikre data i en struktureret form. Derefter kan du komme i gang med at opbygge analyse­kompetencer, der kan give dig et udgangs­­punkt for det videre arbejde i form af statistik og benchmarks."

Datadrevet HR – hvordan påvirker det bundlinjen?

Et oplagt eksempel p, hvordan du kan bruge data i HR, er, hvis du kobler din medarbejdertilfredshed med din virksomheds evne til at fastholde medarbejderne.

Af dine historiske data vil det fremgå, hvor stor en omkostningsbyrde der har ligget i den årlige medarbejderomsætning. Sandsynligvis vil din virksomhed kunne udlede tendenser, der potentielt kan lede til store økonomiske besparelser ved at organisere virksomhedens data om medarbejderomsætning.

Brugen af data kan hurtigt klarlægge, om nogle afdelinger generelt er mere udfordrede end andre, når det kommer til omsætning af medarbejdere. Det giver dig mulighed for at undersøge, hvad der ligger bag den høje medarbejderomsætning, og handle på det.

Samtidig kan data også vise, om der er specifikke perioder i løbet af året, hvor din virksomhed oplever større medarbejderomsætning end ellers. Her kan dine data forudsige fremtidige kompetencebehov og give belæg for at allokere ressourcer til fastholdelse i den periode, hvor din virksomhed risikerer størst frafald af medarbejdere – og samtidig iværksætte fastholdelses­initiativer rettet mod den gruppe af medarbejdere, der har en tendens til at forlade virksomheden.

Det betyder, at du potentielt kan sikre fastholdelse af de bedste talenter. Samtidig undgår din virksomhed omkostningstunge rekrutteringsprocesser samt onboarding og oplæring af nye medarbejdere, der kræver yderligere ressourcer.

Glade medarbejdere performer bedre

Undersøgelser viser, at der er en klar årsagssammenhæng mellem høj trivsel og god performance – og på samme måde resulterer dårlig trivsel blandt medarbejderne i ringe performance for din virksomhed.

Ved at sætte data fra trivselsundersøgelserne op imod de interne KPI’er vil det være muligt for dig at analysere på performance i de afdelinger, hvor trivslen ligger enten højt eller lavt.

Det giver dig mulighed for at sætte ind med de rette ressourcer, hvor det gavner bedst muligt. På den måde kan du optimere både den menneskelige trivsel og den operationelle performance, der skal sikre den fortsatte økonomiske vækst i din virksomhed.

Du kan desuden anvende data til at måle, om HR-initiativerne giver positive afkast på den investering, som topledelsen har lagt. Det bidrager til at retfærdiggøre HR’s deltagelse i den overordnede strategi.

Det gunstige samarbejde mellem CFO’en og HR er på den måde betinget af de data, begge forretningsområder kan udlede. Derfor er data fundamentalt for HR’s fortsatte aktualitet og indflydelse på forretningen. Det er i data, HR henter belæg og evidens.

Lykke Pedersen
Lykke Pedersen
Director
Har du brug for sparring?
Hos Basico har vi mange års erfaring med at tage HR-funktionen til næste niveau. Vi hjælper med at finde de uforløste potentialer og med at udnytte dine ressourcer bedst muligt, så de skaber størst mulig værdi for forretningen. Det betyder også, at vi kan hjælpe din HR-funk­tion på rejsen mod at blive HR business partnere.
Kontakt os og hør mere.
Basico nyhedsbrev Få vores faglige magasin Content

I Content finder du masser af inspiration til supportfunktionerne i form af faglige artikler og tankevækkende interviews.