insights article

CFO'ens topprioriteter for 4. kvartal

Få inspiration
Tilmeld dig vores nyhedsmail, og få et fagligt indspark med substans direkte i indbakken.
Del artikel
Mikkel Harloff-Helleberg
Partner

Med afslutningen af sommersæsonen følger nu de tilbagevendende prioriteter i finansorganisationen i forhold til eksekvering på de sidste udestående opgaver for finansåret samt – lige så vigtigt – sikring af en optimal platform for det kommende finansår.

Del artikel

Det er en periode kendetegnet ved ekstra højt arbejdspres, som kræver de rette ressourcer for, at alle nøgleleverancer leveres rettidigt.

Vi vil i artiklen fokusere på de generelle prioriteringer bestående af:

  • Udarbejdelse af budget for det kommende finansår for at sikre optimal ressourceallokering i forhold til strategien
  • Ajourføring af miljø til kontrol af virksomhedens risici samt anbefalinger i revisors management letter
  • Sikring af en ”no surprises”-årsrapportproces gennem afdækning af usikkerhedsfaktorer med revisor
  • Etablering af det rette finanshold i forhold til de opgaver, der er planlagt omkring årsskiftet
  • Indbetaling af frivillig acontoskat med henblik på nedbringelse af restskatterenter.

Gennemførelse af budgetproces

Budgetprocessen er både elsket og hadet – den åbner op for et fokuseret tidsvindue, hvor der kan tales ressourceallokering med forretningen, men processen er ofte langsommelig og leder dermed til et resultat, som hurtigt overhales af virkeligheden og dermed har en tvivlsom effekt.

Det er vores erfaring, at virksomheder med de mest succesfulde budgetprocesser, opnår følgende:

  • Et robust link mellem strategi og budget, dvs. hvor ressourceallokeringen understøtter strategien
  • En effektiv og komprimeret proces (fx 1 måned), som fokuserer på analyse og kvalitetssikring
  • Sikring af ”ejerskab” fra forretningen, da budgettet etableres ”bottom-up”.

Basico kan hjælpe finansorganisationen som projektleder af budgetprocessen, fx i tilfælde af kritiske opsigelser, med indsamling og kvalitetssikring af budgetdata, med udarbejdelse af stakeholder-rapportering samt med rådgivning om, hvordan processen kan optimeres i forhold til bedre understøttelse af forretningen bl.a. i henhold til Beyond Budgeting-filosofien.

Ajourføring af kontrolmiljøet

Virksomhedens kontrolmiljø skal betragtes som en ”organisk” mekanisme, som løbende tilpasses de aktuelle risici i forhold til de tilgængelige ressourcer og ledelsens risikoappetit. Det vil således være relevant at betragte kontrollernes design i forhold til, om de fungerer præventivt eller kun opdagende, er manuelle eller automatisk funderede, samt med hvilken frekvens og ledelsesovervågning de udføres.

Er designet optimeret i forhold til den aktuelle virkelighed, eller skal der ske justeringer i forhold til øget automatisering, justering af frekvens i forhold til risikobilledet, de involverede personer, skal lovgivningskrav iagttages osv.? Helt afgørende er det naturligvis, at kontrollerne faktisk udføres (rettidigt) og helst i et struktureret workflow, så udførelsen ikke bliver unødigt ressourcekrævende.

Basico kan hjælpe med at gennemgå virksomhedens processer og interne kontroller i forhold til det aktuelle risikobillede, at sikre implementering af anbefalingerne fra revisor i management letter eller revisionsprotokollat, at omsætte lovgivningskrav til operationelle kontroller, som understøtter pålidelig rapportering og at implementere workflow-software, så kontrollernes rettidighed dokumenteres osv.

Forberede årsafslutning

Afslutning af regnskabsåret er for mange en forløsning af årets indsats, men kan uden den rette forberedelse være forbundet med usikkerhed, når aktionærer, banker, samarbejdspartnere og kollegaer efterspørger oplysninger om forventede nøgletal. Desuden kan årsrapport-processen være forbundet med forskellige deadlines, som det er afgørende at overholde, og som en uforberedt proces kan gøre det vanskeligt at opfylde.

Vi anbefaler derfor, at forudsætningerne og modellerne for de væsentligste skøn og usikkerhedsfaktorer overvejes, dokumenteres og – ikke mindst – afklares med revisor i god tid inden december. Afhængig af regnskabets kompleksitet vil det også være fordelagtigt at have regnskabsskabelonen på plads allerede i efteråret og i den forbindelse sikre, at alle nye lovkrav er implementeret i brødtekst, talopstillinger osv.

Basico kan hjælpe med udarbejdelse af årsrapport-/revisordokumentation, herunder de beregningsmodeller og vurderinger af forudsætninger, som fx nedskrivningstests, hensættelser og andre skøn kræver. Herudover kan vi assistere ved implementeringen af nye regnskabsregler og beskrivelsen af virksomheden i årsrapportskabelon, så fokus i perioden efter årsskiftet kan være på indarbejdelse af årets tal. Endelig kan vi være behjælpelige med at udarbejde rapporteringen til diverse stakeholders som fx bestyrelse, revisionskomité, banker osv.

Sikre de rette kompetencer og ressourcer i finansorganisationen

Hele året er travlt, men lige netop 4. kvartal og 1. kvartal er ofte karakteriseret ved mange afgørende deadlines og stor arbejdsbelastning. Samtidig anvender mange sommerferien som et pusterum til at overveje deres karriere. Har du således de nødvendige ressourcer og kompetencer på alle nøglepositioner til at omsætte planerne til virkelighed? I den forbindelse kunne det være en overvejelse værd at digitalisere de mekaniske, manuelle processer, hvilket bl.a. kan ske ved implementering af softwarerobotter. Implementeringen kan foregå gradvist og vil på meget kort tid medføre frigivelse af ressourcer, som kan reallokeres til mere værdiskabende aktiviteter.

Vi oplever ofte, at robotterne indledningsvist anvendes på simple finansprocesser, men hurtigt udbredes både i og uden for finansorganisationen, efterhånden som virksomheden ser de store gevinster.

Basico kan hjælpe med tilførsel af interimsressourcer til en bred vifte af opgave af kortere eller længere varighed, indtil der er fundet en permanent løsning, eller indtil projektet er afsluttet.

Restskatter

I en tid hvor virksomhederne oplever likviditetsoverskud kombineret med ingen eller tilmed negativ forrentning af bankindeståender, er det oplagt at opgøre den forventede skattepligtige indkomst for 2018 og dermed udnytte muligheden for frivillig indbetaling af acontoskat i november for at undgå restskattetillægget. Husk i den forbindelse at indberette indbetalingen til SKAT.

Basico kan hjælpe med at opgøre den forventede skattepligtige indkomst med henblik på at vurdere, om de allerede foretagne indbetalinger er dækkende. Herudover kan vi opstille skatteregnskaber, foretage indberetninger til SKAT samt estimere fremtidige skatter i en budgetproces osv.

Mikkel Harloff-Helleberg
Mikkel Harloff-Helleberg
Partner
Der er hjælp at hente.
Basico har stor erfaring med at hjælpe virksomheder, når de klassiske opgaver i finansorganisationen skal løses. Fx rådgivning og implementering af projekter, optimering af finansprocesser og ressourceanvendelse.
Har du et korterevarende ressourcebehov, kan Basico endvidere være behjælpelig med erfarne og kompetente konsulenter i en fleksibel periode, så deadlines for nøgleleverancer i ”højsæsonen” nås. Kontakt os og hør mere.
Basico nyhedsbrev Få vores faglige magasin Content

I Content finder du masser af inspiration til supportfunktionerne i form af faglige artikler og tankevækkende interviews.