CFO'ens uendelige muligheder

CFO'ens uendelige muligheder

Af

CFO’ens rolle er under hastig udvikling, og CFO’ens og Finances muligheder for at bidrage til virksomhedens vækst og udvikling er mange. For når fundamentet i Finance er på plads, skaber det grobund for, at Finance kan bidrage til den langsigtede værdiskabelse med nye kompetencer og fokusområder, hvilket vil styrke CFO’en i rollen som en af virksomhedens ledende frontfigurer.

Hos Basico arbejder vi med at transformere Finance, hvor fokus er på øget effektivitet og den rolle, som Finance spiller i den forretningsmæssige udvikling. Kunderne stiller ofte spørgsmålet: ”Hvad er next step efter Vision 1.0?”. Det giver jeg mit bud på i denne artikel.

Start med stoltheden
At udvikle Finance begynder med at finde stoltheden frem; der skal være en oprigtig tro på, at Finance er lig med værdiskabelse. Den traditionelle CFO-rolle, hvor vi opfatter
Finance som en omkostning, skal være fortid. For de processer og opgaver, som ligger i Finance, skaber i høj grad værdi - fra et regnskab til de grundprocesser, som sikrer virksomhedens overlevelse og cash flow i forhold til kunder, leverandører, ejere m.v. Derudover har den transparenthed og styringsmodel, som Finance leverer, afgørende betydning for virksomhedens udvikling.

Finances potentiale
CFO’ens og Finances rolle bliver bredere
Digitalisering, IT, indkøb og cybersikkerhed. Hvis ikke allerede – er det nogle af de funktioner, CFO’en i fremtiden skal forholde sig til. For ud over Finance - rapporterer 5
funktioner i gennemsnit til CFO’en1. Derudover ligger dele af COO’ens ansvarsområde, og andre back office-funktioner, naturligt i Finance.

CFO’en kender således virksomhedens processer end-to-end. En optimal værdiskabelse fra Finance forudsætter ligeledes et solidt kendskab til forretningsmodellen og dermed virksomhedens berettigelse. Det giver CFO’en og Finance en helt unik position til at bidrage til at skabe vækst og udvikling.

Hvordan ser udviklingen ud?
Hvad kendetegner den videre transformation af Finance? Hvad kræver det af CFO’en, og Finance i helhed, for at nå nye
højder? Et niveau, hvor Finance aktivt ”styrer økonomien” (dvs. at Finance aktivt påvirker virksomhedens indtjening), leverer på hele værdikæden og optræder som Finance Business Partner, og ikke udelukkende varetager traditionelle controlleropgaver (økonomistyring).

Rollen som Finance Business Partner er i tidligere udgaver af Content blevet beskrevet som et afgørende eksempel. Men jeg vil gerne præsentere andre succeskriterier, som også er essentielle:

  • Innovativ og dynamisk tænkning er et must...... 
    For at løfte Finance til næste niveau er et innovativt og dynamisk mindset et naturligt must. I dag er der et øget behov for mere dynamiske og agile styringsmodeller som erstatning for det traditionelle og statiske budget. En udvikling, som matcher hurtigere beslutningstagning og mere simpel målstyring, og som i højere grad også supporterer de mere nytænkende ledelsesfilosofier frem for den mere traditionelle command and controltilgang.

  • Digitalisering skaber værdi og effektivitet .......
    Teknologi skaber værdi og effektivitet. I dag eksisterer der ikke blot en bred vifte af værktøjer, der styrker analysearbejdet og frigiver tid fra ”talproduktion” til ”brug af tal”, men også software, der automatisk fuldfører standardiserede opgaver (Robotics og automatisering). Det giver Finance langt mere tid til det, det hele handler om: Nye fokusområder for at bidrage positivt til forretningen via effektive processer.

Hvad er barriererne for at komme videre?
Det er en forudsætning, at der er styr på basis, før Finance kan skabe et fundament for yderligere værdiskabelse. Min oplevelse er, at mange virksomheder fortsat kæmper med at optimere og forbedre basis; dvs. processer, systemer, stamdata og dermed transaktioner og rapportering m.v. Derudover kræver det forandringer at få basis på plads. Og forandringer kræver ressourcer/investering.

Men overordnet set oplever Finance en mangel på ressourcer eller kompetencer. Samtidig har 75% af de danske finansfunktioner fokus på at reducere omkostningerne.

Reduktion af omkostninger og ønsket om at skabe udvikling hænger ikke sammen. Derfor er en plan vigtig. Den begynder med en klar vision om, hvor Finance skal hen? Det inkluderer et servicecheck af, ”hvor er vi i dag?”, og ”hvad kræver det, for at vi kommer videre?”. Spørgsmål som et Basico CFO Roadmap giver svarene på.

Suboptimering skaber ikke langvarige resultater
I jagten på besparelser ser jeg mange eksempler på, hvordan Finance effektiviserer og sparer en medarbejder ved at skubbe processer/opgaver ud i forretningen. Men suboptimering gør ikke virksomheden mere effektiv. Tværtimod giver det negativ værdiskabelse ved f.eks. at konvertere den enkelte leders tid og arbejdsglæde fra eksekveringstid til opgaver som kontering, selfservices, hvor man overtager controlleropgaven med tolkning og brug af rapporteringen etc. I sådan en situation kommer Finance til at fremstå som en omkostning - og ikke værdiskabende.

Derfor er det afgørende, at Finance i sin planlægning og udvikling ikke blot sikrer effektive processer på tværs af virksomheden – end-to-end – men også sikrer, at ansvar ligger det rigtige sted. Måske betyder det, at der skal være en medarbejder mere i Finance? - for at medarbejdere skal spares andre steder i organisationen.

Hvordan tænker vi operationelt og taktisk?
Min erfaring er, at CFO’en er godt med på virksomhedens strategiske agenda. Og ofte mere end linjelederne.

Udfordringerne opstår, når den strategiske agenda skal gøres taktisk og operationel. Grundlæggende handler det om at kende virksomhedens værdikæde i detaljen og have indblik i, hvordan Finance supporterer den. For når vi kender den, kan vi helt specifikt identificere, hvor værdiskabelsen sker i virksomheden, og hvordan vi kan supportere.

Et eksempel er ”gross margin”: Hvordan gør vi et finansielt nøgletal operationelt, så kollegaer i salg, produktion m.v. kan se effekten af det, de skal gøre mere af, og det de skal gøre mindre af? Vigtigheden drukner ofte i finansielle nøgletal, hvis de ikke bliver omsat operationelt i nogle relevante og nærværende nøgletal, som afspejler de konkrete cost-og value drivers.

Tilsvarende kan en standardcost-afvigelse i produktionen være så kompleks at forstå, at det bliver ”sort snak”. Vi må finde andre og mere simple ”oversættelser”. Standardcostafvigelse som konsekvens af lagerreguleringer, valutaændringer, periodiseringer m.v. er finansielle begreber og vigtigt skrivebordsarbejde udelukkende ét sted i organisationen: I Finance. Vi bliver operationelle ved at anvende forklaringer,
som vores kollegaer forstår og kan bruge; f.eks. spild i produktionen, nedbrud, antal producerede enheder, lønudgifter etc.

Kommunikation er CFO’ens stærkeste våben
Kommunikation er CFO’ens stærkeste våben og bliver en stadig vigtigere del af hverdagen. Det er således kommunikation af mål og resultater, som sætter virksomhedens retning. Alligevel er det noget af det, en CFO bruger mindst tid på. I stedet er fokus i Finance forbeholdt produktionen og tolkning af tallene fremfor at tage ejerskab for dem, trække det essentielle frem i lyset og derved omsætte tanke til handling.

Derudover skal kommunikationen tilpasses afhængig af, hvem vi er i dialog med - og uden at hele kompleksiteten i Finance bliver delt med resten af virksomheden. Men her opstår der ofte udfordringer. For rapporteringen er i mange tilfælde rettet mod bestyrelsen og direktion - og ikke ned i organisationen, hvor værdiskabelsen reelt set sker. Det har konsekvenser, og der opstår helt automatisk et kommunikationsbrist på det taktiske og operationelle plan i organisationen, hvor det bliver komplekst at gennemskue, hvordan der - negativt eller positivt - bidrages til forretningen. Det er derfor vigtigt at differentiere en rapportering til den enkelte målgruppe (ledelsesniveau i organisationen).

Vi bliver mere og mere komplekse
Vi oplever en forøget kompleksitet fra både lovgivning og teknologi, men i særdeleshed også i vores forretningsmodel, som påvirker vores tilgang til markedet. Derudover eksisterer der også en øget kompleksitet i CFO’ens eget maskinrum; herunder i rapporteringen og styringsmodellen. Det er vigtigt, at Finance fokuserer på at gøre komplekse ting enkle. Det betyder bl.a. at tage ejerskab for indholdet af ledelsesrapporteringen. CFO’en skal beslutte, hvad der er vigtigt at videreformidle. Hele kompleksiteten i Finance og forretningen må ikke være altoverskyggende i ledelsesrapporteringen. En god ledelsesrapport er ikke mange sider, men en enkelt side med selektive og klare budskaber om, hvor fokus skal være. Sådan bliver tallene brugt positivt til at forbedre performance.

En livshypotese
Igennem tiden har jeg opstillet en livshypotese. Vores fornemmeste opgave som ledere er at træffe beslutninger og drive værditilvækst hver eneste dag. Men størstedelen af os er bange for at træffe beslutninger. Fremfor at se realiteterne i øjnene på noget, som vi inderst inde godt ved, bliver der i stedet sat spørgsmål ved tallenes rigtighed. Finance bliver sendt tilbage for at nærstudere tallene endnu engang – og vi
slipper på den måde for at træffe de nødvendige beslutninger. Et scenarie, som ofte gentager sig måned efter måned. Det skaber ikke udvikling. CFO’en og Finance er nøglen til at sikre bedre substans i de beslutninger, der skal tages, så der ikke opstår tvivl.

Derfor har Finance et unikt udgangspunkt
CFO’en, og Finance som helhed, har et unikt udgangspunkt for at bidrage til virksomhedens værdiskabelse. Vi kender virksomheden, dens end-to-end processer og driver performance management.
Men for at drive vækst, værdiskabelse og udvikling er det afgørende at have forståelse for, hvad der driver økonomien i virksomheden, og at CFO’en kan omsætte den strategiske agenda til noget taktisk og operationelt.

CFO Roadmap: Finances køreplan for udvikling
Hos Basico arbejder vi med, hvordan Finance vil se ud i fremtiden – såvel visionen som de operationelle tiltag, der er nødvendige for at transformere Finance. Vi deler gerne vores erfaringer med dig og drøfter dine overvejelser. Du er velkommen til at partner Henrik Dahlgaard på tlf. 25102216 eller info@basico.dk

Vil du med på Robotics-bølgen og drive digitaliseringen af supportfunktionerne i din virksomhed?

Tilmeld dig vores Robotics-mailserie. Her får du 4 konkrete eksempler på, hvorfor robotter er fremtiden, og hvordan de kan gøre dig mere effektiv og understøtte dig i dit arbejde.

Tilmeld dig her